• Start
  • GKS Cartusia
  • Regulamin klas sportowych

Regulamin klas sportowych

Regulamin klas sportowych

REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PŁYWACKIM ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W KARTUZACH


Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 30 lipca 2002r. w sprawach szczegółowych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do szkolenia sportowego.

Sportowe klasy pływackie GKS Cartusia Kartuzy.

Sportowe Klasy Pływackie są częścią GKS Cartusia – Kartuzy propagującego rozwój sportu (a w tym przypadku sportu pływackiego) na terenie Miasta Kartuzy i okolic.

Sportowe Klasy Pływackie są powoływane z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 w Kartuzach oraz Zarządu GKS Cartusia Kartuzy.

Trenerem- koordynatorem d/s sportowych klas pływackich jest Członek Zarządu Pomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego i GKS Cartusia Kartuzy – Arek Zalewski

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1) Sportowe Klasy Pływackie są wspólnym projektem realizowanym przez Zespół Szkół nr 2 w Kartuzach oraz GKS Cartusia Kartuzy.

2) Sportowe Klasy Pływackie GKS Cartusia Kartuzy funkcjonują przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach, która pełni nadzór dydaktyczny i odpowiada za realizację programu nauczania.

3) Nadzór sportowo- treningowy sprawuje GKS Cartusia Kartuzy z siedzibą w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 15

4) Wszystkie zajęcia sportowe realizowane są na obiekcie Kartuskiej Pływalni „Neczk”, oraz obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach.

5) W miesiącach poprzedzających Letnie Mistrzostwa Polski oraz Zimowe Mistrzostwa Polski wyznaczeni uczniowie- zawodnicy przez Polski Związek Pływacki, Pomorski Okręgowy Związek Pływacki oraz trenerów GKS Cartusia Kartuzy mają obowiązek brania udziału w obozie przygotowawczym do imprez głównych.

6) Podstawą działalności Klas Pływackich jest Statut Szkoły oraz statut GKS Cartusia Kartuzy.

7) Cele i zadania klasy pływackiej:

a) propagowanie i zapewnienie uczniom warunków do uprawiania sportu pływackiego,

b) kształtowanie wysokiego poziomu sportowego oraz godne reprezentowanie środowiska pływackiego, szkoły bazowej, klubu, oraz Miasta i Regionu Kartuz,

c) integrowanie procesu szkolenia sportowego z działalnością dydaktyczną i wychowawczą,

d) popularyzacja pływania wśród uczniów szkoły oraz mieszkańców Miasta Kartuzy,

e) zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego najlepszym pływakom,

f) prowadzenie działalności zmierzającej do systematycznego szkolenia własnych wychowanków oraz zapewnienie w tym celu stałego naboru dzieci do klasy pływackiej,

g) organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach i imprezach sportowych w szczególności ujętych w planach Pomorskiego Związku Pływackiego

h) dbanie o właściwe utrzymanie i korzystanie z obiektów sportowych.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1) Rekrutację uczniów do klasy sportowej przeprowadza komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez Dyrekcję ZSO nr 2 oraz Zarząd GKS Cartusia Kartuzy.

2) O przyjęciu do klasy sportowej decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii komisji oraz zaświadczenia lekarskiego.

3) Rekrutację do pływackiej klasy sportowej przeprowadza dyrektor szkoły zgodnie z aktualnymi zarządzeniem MENiS na dany rok szkolny.

4) Kandydaci do klasy sportowej powinni spełnić następujące warunki:

a) zaliczenie ustalonych przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej,

b) pozytywna opinia komisji rekrutacyjnej po wykonaniu przez ucznia testów sprawnościowych,

c) predyspozycje do uprawiania wybranej dyscypliny sportu,

d) bardzo dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim,

e) pisemną akceptację rodziców lub opiekunów prawnych dotyczącą zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego w klasie sportowej do co najmniej 10 godzin tygodniowo w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz powiększonych w klasach 4- 8 szkoły podstawowej o dodatkowe godziny w systemie treningowym – trening poranny i popołudniowy (do 20 godzin tygodniowo) według sugestii trenerów prowadzących klasy pływackie dla optymalnego funkcjonowania poziomu sportowego sekcji pływackiej

f) pisemną akceptację rodziców dotyczącą warunków funkcjonowania i współfinansowania klasy pływackiej,

5) Rekrutację przeprowadza się do klasy pierwszej w ogólnie obowiązujących terminach przyjęć do szkół.

6) Do klasy sportowej mogą być przyjmowani kandydaci spoza rejonu szkoły.

7) Rodzice uczniów klasy pływackiej zobowiązani są do uiszczania rocznej składki na rzecz rocznej aktualizacji licencji zawodnika oraz finansowania wyjazdów dzieci na zawody i obozy sportowe.

8) Program szkolenia sportowego realizowany jest równolegle z programem kształcenia ogólnego.

9) Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich zawodach, w których bierze udział szkoła i do których został wytypowany przez trenera.

10) Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczenia się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej oraz basenu.

11) Uczniowie klas sportowych osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne wyniki sportowe mogą ubiegać się o indywidualny tok nauczania na wniosek trenera i dyrektora szkoły.

12) Uczeń klasy o profilu pływackim powinien:

a) być obowiązkowy, punktualny i sumienny w stosunku do obowiązków szkolnych

b) aktywnie uczestniczyć w lekcji

c) wyróżniać się przykładnym zachowaniem oraz kulturą osobistą

d) brać aktywny udział w zawodach pływackich oraz obozach sportowych przynosząc szkole zaszczyt ze swych osiągnięć

e) wzorowo zachowywać się wobec trenerów, nauczycieli i pracowników szkoły i pływalni

f) pomagać w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami oraz właściwie oceniać zachowanie się innych dzieci czy młodzieży

13) Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez dyrektora szkoły w zawodach lub treningach do czasu poprawy, na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z trenerem.

14) Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek trenera w porozumieniu z wychowawcą klasy i radą pedagogiczną lub opinią lekarza, mogą zostać przeniesieni przez dyrektora szkoły do oddziału działającego na zasadach ogólnych. Przeniesienie to odbywa się od nowego semestru lub roku szkolnego.

15) Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności ( kłopoty ) wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek trenera lub wychowawcy w porozumieniu z radą pedagogiczną będą przesuwani z klas sportowych do oddziałów ogólnych. Ostateczną decyzję o przesunięciu ucznia z klasy sportowej podejmuje dyrektor szkoły .

16) Uczeń nie spełnia wymogów regulaminu klasy pływackiej gdy:

a) nie realizuje obowiązku szkolnego (ucieka z lekcji, wagaruje, często się spóźnia, nie odrabia lekcji, nie realizuje programu klasy pływackiej)

b) wulgarnie, agresywnie zachowuje się wobec rówieśników oraz nauczycieli

c) nie potrafi zmienić i poprawić swojego zachowania

d) dewastuje mienie szkolne, stosuje przemoc fizyczną wobec kolegów oraz zagraża bezpieczeństwu innych

e) nie bierze udziału w zawodach pływackich, obozach sportowych

f) nie opłaca składek na rzecz klasy pływackiej ( strona internetowa, licencja, zawody)

g) ma stwierdzoną, przez lekarza specjalistę, niezdolność do uprawiania sportu

h) otrzymuje nieodpowiednią ocenę z zachowania

17) Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są przestrzegania powyższego regulaminu, a rodzice zobowiązani są do przestrzegania postanowień rady pedagogicznej.

18) Rodzice uczniów klasy pływackiej zobowiązani są do zapoznania się ze statutem szkoły, statutem GKS Cartusia Kartuzy oraz regulaminem Klas Pływackich.

19) Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje prowadzący zajęcia w porozumieniu z koordynatorem sekcji pływackiej.

20) Rodzice uczniów klasy pływackiej zobowiązują się do przestrzegania postanowień Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach w kwestiach dydaktycznych oraz postanowień GKS Cartusia Kartuzy w kwestiach szkoleniowych (przydział do grup szkoleniowych, zastosowane metody treningowe, przydział trenerów do grup, ilość godzin treningowych itp.)

21) Uczniowie klasy sportowej oraz ich rodzice bądź prawni opiekunowie, zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. W przypadku nie przestrzegania w/w regulaminu, zobowiązują się do przeniesienia dziecka do oddziału równoległego lub do właściwej szkoły rejonowej.

22) Wszelkie zmiany regulaminu będą zachodzić podczas zebrania Dyrekcji Szkoły oraz przedstawicieli Zarządu GKS Cartusia Kartuzy.

23) Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości rodziców na zabraniu rodziców oraz przez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej www.cartusia- plywanie.pl

24) Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrekcji Szkoły oraz GKS Cartusia Kartuzy

25) Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Dyrekcji Szkoły oraz Zarządu GKS Cartusia Kartuzy.

Opracował trener koordynator sekcji pływackiej: Arek Zalewski

Logowanie